Адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, ул. Мукумий 48

Телефоны: 8 (361) 222-57-76

Режим работы библиотеки:
ежедневно с 9:00 до 18:00

Выходной день: воскресенье

Санитарный день:
последняя пятница каждого месяца.

Погода

Ўзбекча Қарақалпақша
 
Поиск по сайту
Полезные ресурсы
Пресс-служба Президента Республики Узбекистан press-service.uz
Правительственный портал Республики Узбекистан gov.uz
Законодательная палата Олий-Мажлис parliament.gov.uz
Сенат Олий Мажлиса senat.uz
Единый портал интерактивных государственных услуг my.gov.uz
Совет Министров Республики Каракалпакстан sovminrk.gov.uz
Информационно-образовательная сеть ziyonet.uz
Национальная база данных законодательства республики Узбекистан lex.uz
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои natlib.uz
Республиканский информационно-библиотечный центр infolib.uz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новые поступление. Июль-2018
 

26.31

Б 31

Беруний  А. Р.

            Қимматбаҳо жавоҳирлар ҳақида билимлар китоби Китоб ал - Жамоҳир фи - Маърифат ал - Жавоҳир: минералогия/ А. Р. Беруний; Таржимон: А. Каюмов, Масъул муҳаррир: К. С. Санакулов. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2017. - 488 б. - ISBN 978 - 9943 - 07 - 548 - 1: 95000 сўм

Ушбу китоб Абу Райхон Беруний қаламига мансуб  Минералогия китобининг ўзбек тилига қилинган илк  таржимасидир. Бу нашр  Абу Райхон Берунийнинг  кўп жилдлик асарлари туркумини тўлдиради.  Китоб минералогия,  геология, кончилик, металлургия каби соҳаларнинг  назарияси ва амалиёти билан шуғулланувчи мутаxасислар ҳамда кенг  китобхонлар оммасига мўлжалланган.

И(Турк)

Г 95

Гунтекин  Р. Н.

            Чолиқуши/ Р. Н. Гунтекин; Туркчадан  таржимаси: М. Исмоилий. -  Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. - 512 б. - ISBN 978 - 9943 - 20 - 338 - 9: 30700 сўм

Муҳаббат мавзусига бағишланган асарларни миллати ва динидан,  ёшидан қатъи назар,  барча бирдек севиб,  кўзига ёш олиб,  каҳрамони тақдирига ўзини ҳамдард қилиб ўкийди. Р. Н. Гунтекиннинг ушбу машҳур Чолиқуши асарини ҳам худди шундай ҳиссиёт билан қўлга оласиз. Унда бу туйғу ўзининг бутун қудратини биргина ожиза - чолиқуши тимсолида яққол гавдалантириб беради.

5(Ўзб)

Д 51

Дилмурод  А.

            Хилват  ёхуд бронза бури: ҳикоялар ва эсселар/ А. Дилмурод. - Тошкент: Янги аср  авлоди, 2017. - 560 б. - ISBN 978 - 9943 - 20 - 300 - 6: 34800 сўм

Қўлингизда  турган  китобда жамланган ҳикоялар ва эсселар узоқ йиллик серзаҳмат ижодий изланишлар самарасидир.Ҳикоялар сизни қадим дунёни тасаввуфий тимсоллар, мажозий тил ва ӯзига хос поэтик  тасвир воситасида теран идрок қилиш ва тушунишга чорлайди.

И(Амер)

Д 76

Драйзер Т.

            Сармоядор/ Т. Драйзер;  Рус тилидан таржимаси: А. Файзулла. -  Тошкент:   O'qituvchi , 2018. - 256 б. - ISBN 978 - 9943 - 22 - 205 - 2: 16000 сўм

 

Қўлингиздаги адибнинг Сармоядор романи таниқли  таржимон А.Файзулла  томонидан  ўзбек тилига ўгирилган. Ушбу китоб Сиз азиз  ўкувчиларга мақул ва манзур  булади, деган умиддамиз.

83.3(5Ўзб)

Й 18

            ХХ аср ўзбек мумтоз адабиётшунослиги: антология/ Тақризчилар: К. Каҳрамонов,  У. Журақулов. - Tошкент: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2016. - 552 б. - ISBN 978 - 9943 - 07 - 420 - 0: 65.500 сўм

 

Ўзбек, умуман,  Шарқ  мумтоз  адабиётини уларнинг мазмун - моҳиятида мужассам булган диний - тасаввуфий қарашлар,  шаркона фалсафий дунёқараш,  илдизи қадим мозийга  туташ  ривояту  асотирлар билан уйгун тарзда    ӯрганиш лозим. Қулингиздаги китоб нафақат юқоридаги сингари  саволларга муфассал жавоб беради,   балки ёш адабиётшунослар учун муҳим манба,  кенг китобхонлар оммаси учун қизиқарли мажмуа бӯлиш билан бирга, чорак асрлик Истиқлол туйини тантана қилаётган халқимиз учун муносиб туҳфа ҳамдир.

83.3(5Ўзб)

Р 29

Раҳимжонов  Н.

            Бадиий сўз эстетикаси: Адиб, адабиётшунос, таржимон Иброхим Ғафуровнинг  ижоди сахифалари/ Н. Рахимжонов;  Масъул муҳаррир: Х. Дустмухаммад,  Тақризчилар: Д. Ураева. - Тошкент: Ғ. Ғулом номид. нашриёт-матбаа ижод. уйи, 2017. - 236 б. - ISBN 978 - 9943 - 5015 - 2 - 2: 28000 сўм

Тадқиқотимиз асосини И. Ғафуровнинг бадиий сўз эстетикасига доир қарашлари таҳлили, эстетик ғояларининг талқин ҳусусиятлари ташкил қилади. И. Ғафуров асос солган мансура жанрининг мундарижаси, шакллари,  эстетик табиатини ёритишга ҳаракат қилинди. Тадқиқот адабиёт,  сўз санъати билан қизиқувчи кенг китобхонларга мўлжалланган.  

87.7

С 96

Султонов  У.

            Ота - онага одоблари: Ҳар бир оила учун зарур китоб/ У. Султонов; Масъул муҳаррир: А. Тилавов,  Такризчи: А. Турсунов. - Тошкент: Sano - standart , 2017. - 288 б. - ISBN 978 - 9943 - 4880 - 2 - 1: 49000 сўм

 

 

Халқимизнинг бой маънавий меросини ўрганиш ҳар доим долзарб мавзу бўлиб келган.  Мазкур  китобда ота - онага  хизмат қилишда фарзанд диққат қилиши лозим бўлган  хусуслар Куръони карим  оятлари, ҳадиси шарифлар ва ибратли ривоятлар асосида  баён этилган. Ота -  она розилигини олиш ҳаммамизга насиб этсин!

72.3(5Ўзб)

Т 91

Турсунов  С.

            Термизийларнинг  илмий тафаккури/ С. Турсунов;  Масъул муҳаррир: Ж. Омонтурдиев,  Тақризчилар: Э. Кобилов. - Тошкент:  O'zbekiston NMIU, 2016. - 280 б. - ISBN 978 - 9943  - 28 - 165 - 3: 19200 сўм

Қўлингиздаги китобда дунёвий илм  тафаккури йўлида ўзининг  илмий ва  диний дунёқараши билан халқимиз орасида катта ҳурмат қозонган аллома Хаким атТермизий ҳаёт  йўли ҳамда ижодий фаолиятига оид  манбалар ёритилган.

И(Чех)

Ч - 21

Чапек  К.

            Бир дастхат сири: хикоялар/ К. Чапек; Рус тилидан таржимаси: М. Сафаров. -  Тошкент:   O'zbekiston, 2017. - 307 б. - ISBN 978 - 9943 - 25 - 391 - 9: 21500 сўм

 

 

Ушбу тупламда чех ёзувчиси К. Чапекнинг ҳикоя ва «Апокрифлар»и ӯрин олган. Ёзувчининг ҳикоялари  «ихтиро ва кашфиётларга уч  уй ва   ҳаёл»нинг «чуқур ҳаётий асос» билан узвий ҳамкорлигидан туғилган нодир бадиият неъматларидир.

74.90

Қ 75

            Қулоқли  қулоқсиз бола: ота - оналар учун тарбиянинг 100 олтин қоидаси/ Тўпловчи ва таржимон: М. Рихсибекова,  Тақризчи: Д. Арапбаева. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. - 256 б. - ISBN 978 - 9943 - 20 - 331 - 0: 13000 сўм

Сўнгги йилларда психологлар фанга бу борада  кўпгина янгиликларни киритишди. Улардан  бири бола шахсиятининг ривожланишига бевосита  хизмат қиладиган  муносабат  усулларидир. Мазкур китобда ўз фарзанди билан  муносабатларни йўлга қуйишга ҳаракат  қиладиган ота - оналар учун йул - йуриқлар  кўрсатилган.

5(Ўзб)

F 29

Fафуров  И.

            Олтин қозик: мансуралар, эсселар, адабий уйлар,  суҳбатлар. туртинчи китоб/ И. Fафуров; Масъул муҳаррир: О. Хожиева. -Тошкент: Янги аср авлоди, 2017.  - 546 б. - ISBN 978 - 9943 - 20 - 298 - 6: 30000 сўм

                         

 

Адабиётшунос ва  таржимон,  публицист ва жамоат арбоби И Fафуровнинг бугинги давр китоблари, китобхонлари, адиблари ва  адабиётлари хусусидаги фикрлари барча уқувчилар учун бирдек қизиқ  ва аҳамиятли. Ушбу китоб айнан шундай мулоҳазалар,суҳбатлар ва  адабий уйлар жамланмасидир.

67. 0

D  12

            Davlat va huquq  nazariyasi: Darslik/  Taqrizchilar: O. T. Xusanov,  I. Tulteev. - Toshkent: Adolat, 2018. - 528 b. - ISBN 978 - 9943 - 5136 -3 -1: 65500 so`m

Darslik  yuridik oliy o'quv yurtlarining talabalari,  o'qituvchilari,  mutaxassislar, ilmiy izlanuvchilar, magistrlar hamda davlat  va  huquq masalalariga  qiziquvchi barcha kitobxonlarga mo'ljallangan.

5(O'zb)

H 71

Hoshimov  O'.

            Dunyoning ishlari: qissa va hikoyalar/ O'. Hoshimov. - Тoshkent: Yangi asr avlodi , 2017. - 336 b. - ISBN 978 - 9943 - 27 - 532 - 4: 14500 so`m

 

Bir  inson umrini qamragan roman bo'lsin, qator novellalardan iborat qissa yoki hikoya bo'lsin,  janridan qat'i nazar, O. Hoshimov asarlarida dunyoning ishlari  mujassam. Mutolla har  qanday o'quvchi uchun katta hayotiy xulosa berishiga ishonamiz.

И(Аngl)

K 38

Kerroll  L.

            Alisa mo'jizalar mamlakatida: ertak/ L. Kerroll;  Tatjimonlar: O. Madayev,  M. Zohidova,  S. F ham bosq. Ismoilova. - Toshkent : Yanqi  asr avlodi, 2016. - 208 b. - ISBN 978 - 9943 - 27 -703 - 8: 10500 so`m

Ertaklar mavzuyi,  ko'lamidan qat'i nazar yosh kitobxon ko'ngliga shunisi bilan yaqinki,  unda mo'jizalar orqali bolalar qalbi tarbiyalanadi. Bugungi shiddat  bilan  rivojlanib borayotgan zamonda  bunday ma'naviy tuhfa,  umid qilamizki,  bolajonlarimizga munosib

5(O’zb)

Q 60

Qoriyev  M.

            Spitamen: tarixiy roman/ M. Qoriyev. - Toshkent : O'qituvchi, 2017. - 312 b. - ISBN 978 - 9943 - 22 - 135 - 2: 19000 so`m

 

Dunyoni zabt etish xayoli bilan qo'liga qurol olib, qator mamlakatlarni egallagan makedoniyalik  I. Sug'diyonaga qo'shin tortadi. Erkparvar sug'd sarkardasi Spitamen xalqni bosqinchilarga qarshi kurashga  boshlaydi. Yengilmas hisoblangan muntazam qo'shin ular bilan  to'qnashuvda ko'p kuchini yo'qotadi. Natijada Iskandarning dunyoni egallash rejasi buziladi. Asarda o'zgalar  yurtiga bostirib kelgan har qanday bosqinchishunday zarbaga uchrashi qiziqarli  voqealarda tasvir qilinadi.

5(O'zb)

G` 99

G'ulom  G.

            Shum bola: qissa/ G. G'ulom. - Тoshkent: Yangi asr avlodi , 2015. - 160 b. - ISBN 978 - 9943 - 27 - 176 - 0: 9200 so`m

Shum  bola qissasini  esa  har  gal  har qanday  yoshda bolalik sho'xliklarini qo'msab sog'inib mutolaa qilishga ehtiyoj sezamiz. Adibimiz G. Gu'lomning bu qissasi tasviriy vositalarga boyligi bilan boshqa asarlaridan ajralib turadi.

5(Қар)

Б 11

Баҳадырова  С.

            Тумарис: повесть/ С. Бахадырова;  Пикир билдириўшилер: Т. Машарипова,  П. Алламбергенова. - Ташкент: Навруз, 2018. - 78 б. - ISBN 978 - 9943 - 381 - 1: 13000 сўм         

 

Китапқа белгили  жазыўшы, алым  С. Баҳадырованың Тумарис  повести киргизилген.  Шығармада əййемги дүнья тарийхынан белгили халқымыздың  батыр қызы  Тумаристиң образы, ол баслаған əййемги массагетлердиң батырлығы, Ўатанды сыртқы душпаннан қорғаў,  елдиң тынышлығын сақлаў,  халықты парахат,  абадан  турмыста жасатыў ушын  қаҳарманлық гуреси сөз етиледи.

66.61

К 16

Камалов К.

Ел хызметинде : Еске тусириўлер. Кайта  ислеўлер ҳəм толыктырыўлар менен екинши басылымы/ К. Камалов;  Жуўаплы редактор: Ф. Палымов. - Билим: Нөкис , 2018. - 452 б. - ISBN 978 - 9943 - 4443 - 1 - 7:

35000 сўм

              

Қарақалпақстанның белгили ақсақалы, ел ағасы «Эл- юрт ҳурмати» ордениниң ийеси. мəмлекетлик ҳәм жәмийетлик ғайраткер Каллибек Камаловтың бул китабы еске  тусириўлерден ибарат болып, негизинен ол ел басқарған 60-80 жыллардағы ўақыяларды өз ишине алады.

83.3(5Қар)

С 88

            Сөз зергери еди: яднама/ Жуўаплы редактор: К. Реймов. – Нөкис:  Билим, 2018. - 60 б. - ISBN 978 9943 - 4444 - 0 - 9: 9000 сўм

Қолыңыздағы  бул китап халқымыз  сүйип ардақлаған инсан,  сөз, еске тусириўлерин өз  ишине алады. Китап  И. Юсуповтың 80  жыллығына арнап шығарылды

57.1

А 44

            Акушерство и гинекология: Стандарты медицинской  помощи. - Москва: Издательсская группа ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 992 б. - ISBN 978 - 5 - 9704 - 3866 - 4: 422500 сўм

 

Издание  предназначено акушерам - гинекологам, врачам общей практики,  фельдшерам и акушеркам,  клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения,  работникам фондов ОМС и ДМС, а    также  специалистам,  ответственным за  контроль качества и безопасности  медицинской деятельности.

51.1

Н 52

            Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: учебное пособие/ редактор: М. А. Омаров. - Москва: Издательская группа ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 272 с.: ил. - ISBN 978 - 5 - 9704 - 3860 - 2: 191000 сўм

Учебное пособие посвящено вопросам оказания неотложной помощи в критических состояниях в акушерстве и гинекологии.  Приведены  алгоритмы их  диагностики и лечения,  основанные на принципах доказательной медицины.  Официальный сайт информационно-библиотечного центра Республики Каракалпакстан
© 2009-2018. Информационно-библиотечный центр Республики Каракалпакстан
По всем вопросам обращайтесь по официальному адресу