Адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, ул. Мукумий 48

Телефоны: 8 (361) 222-57-76

Режим работы библиотеки:
ежедневно с 9:00 до 18:00

Выходной день: воскресенье

Санитарный день:
последняя пятница каждого месяца.

Погода

Ўзбекча Қарақалпақша
 
Поиск по сайту
Полезные ресурсы
Пресс-служба Президента Республики Узбекистан press-service.uz
Правительственный портал Республики Узбекистан gov.uz
Законодательная палата Олий-Мажлис parliament.gov.uz
Сенат Олий Мажлиса senat.uz
Единый портал интерактивных государственных услуг my.gov.uz
Совет Министров Республики Каракалпакстан sovminrk.gov.uz
Информационно-образовательная сеть ziyonet.uz
Национальная база данных законодательства республики Узбекистан lex.uz
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои natlib.uz
Республиканский информационно-библиотечный центр infolib.uz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новые поступление. Сентябрь-2018
 

5 Қар

Б 64

Бердақ

            Шығармалар топламы/ Бердақ; Ред. Н. К. Аимбетов,  Ж. Базарбаев,  К.  Кәримов. - Илим: Нөкис , 2018. - 384 б. - ISBN 978 - 9943 - 374 - 44 - 7: 20000 с.

 

Бул  топлам  уллы шайыр бабамыз Бердақ (Бердимурат) Қарғабай улының 190 жыллық мерекеси  мүнәсибети менен  баспаға таярланды. Таярлаўшылар бөлим  фундаментал китапханасының қолжазбалар фондында саклаўлы нусқалар және бурын баспадан шыққан  топламлар тийкарында текстлер менен  берилген  тусиниклерди кайта көрип шықты хәм  шайырдың  ҳасыл дүрданаларын сап  ҳалында окырманларға усыныўға ҳәрекет етти.  

5Қар

Д 59

Дәўлетова  Г.

            Қәлбимдеги естелик: қосықлар,  илимий ҳәм публицистикалық  мақалалар / Г. Дәўлетова;  Пикир  билдириўшилер: К. Алламбергенов,  Ж. Есенов,  Г. Матякубова. - Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2017. - 300 б. - ISBN 978 - 9943 - 4876 - 3 - 5: 10000 с.

Талантлы шайыр  ҳәм  илимпаз Г. Дәўлетованын "Қәлбимдеги естелик"  китабында  Ўатан, туўылған жер, ҳаял - қызлар темасындағы бир қанша қосыклары,  өзиниң илимий мақалалары  ҳәм заманласларының шайырдың   дөретиўшилигине берилген баҳалы  пикирлери орын алған.

5 Қар

Қ 26

Қайыпбергенов  Т.

            Повестьлер/ Т. Қайыпбергенов. - Билим: Нөкис , 2018. - 244 б. - ISBN 978 - 9943 -4447 - 4 - 4: 20000 с.

Қарақалпақ әдебиятының байтереги, миллий  әдебиятымыздың мақтанышы есапланған  Т. Қайыпбергенов  өзинин  турмыстың ашшы  ҳакыйқатын ашып  бериўши көркем  шығармалары  ҳәм  тарийхымызды  сәўлелендирип бериўши тулғалы роман ҳәм повестьлери менен  ҳәр бир  инсанның  журек төринен орын алған.

63.3 ( 5 Қар) 6

Қ 51

Қарақалпақстан тарийхы : ( 1991 - 2015)/ А. Джумашев, С. Нуржанов, Л. Уразова, Р. Таджиева; Пикир  билдириўшилер: М. Рахимов,  Я. Абдуллаева,  А. Кудияров. - Илим: Нөкис , 2018. - 252 б. - ISBN 978 - 9943 - 374 - 67 - 6: 32000 с.

 

Китап  басылымы Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик илимий - техникалық бағдарламалары шеңберинде ФА - ИЗ - ГОО2  Қарақалпақстан  тарийхы ( 1991 - 2015 -жыллар) китабын таярлаў ҳәм  баспадан шығарыў инновациялық жойбары бойынша әмелге асырылды.

5 Қар

О 74

Оразымбетов К.

            Танламалы  шығармалар топламы.  . Еки  томлық. 1том.   ; 2 том/ К. Оразымбетов;  Пикир билдириўшилер: К. Жәримбетов,  К. Алламбергенов. - Нөкис:  Билим, 2018. - 408 б. - ISBN 978 - 9943 - 4445 - 1 - 5: 41250 с.

Филология илимлериниң докторы, профессор, Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик  педагогикалық институтының ректоры К. Оразымбетов кең  жәмийетшиликке белгили әдебиятшы,  сыншы сыпатында танылған.  Екинши  томын  ҳәр кыйлы жылларда жәрияланған мақалалары,  әдебий сәўбети ҳәм илимпаз туўралы басқа  авторлардың жазған мақалалары қурайды. Таңламалы шығармалар топламының еки томлығы Әжинияз атындағы  Нөкис мәмлекетлик педагогикалық  институтының Илимий кеңесиде мақулланған.

5 Қар  

Өтениязова  А.

            Анлаттын маған/ А. Өтениязова;  Пикир билдириушилер: Ж. Избасқанов,  Ж. Хошниязов. -  Нөкис:  Qaraqalpaqstan , 2018. - 272 б. - ISBN 978 -9943 - 5170 - 7 - 3: 27500 с.

Белгили шайыр ҳәм  тележурналист А. Өтениязованын "Аңлаттың маған" топламына бир неше жыллар даўамында дөретилген қосықлары,  поэма ҳәм  публицистикалық қысқа гурриңлери, нама жазылған қосықлары киргизилген.

5Қар

П 19

Пайзуллаева  Ш.

            Қыз камалға келгенде: Эссе ҳәм гурриңлер/ Ш. Пайзуллаева;  Пикир билдириўшилер: Г. Мәтякубова,  Х. Дәўлетназаров. - Нөкис:  Qaraqalpaqstan , 2018. - 48 б. - ISBN 978 - 9943 - 5172 - 5 - 7: 8600 с.

 

Талантлы жазыўшы Ш. Пайзуллаеваның бул  китабында қарақалпақ ҳаял - қызларының ийбелиги,  адамгершилиги, миллий минез - қулқы  көркемлик пенен ашып бериледи.

81.2 Қар

П 45

Пахратдинов  Қ.

            Қарақалпақ тилиниң фразеологизмлер сөзлиги/ Қ. Пахратдинов, Қ. Бекниязов;  Пикир  билдириўшилер: Г. Айназарова,  Б. Юсупова. -  Нөкис:  Qaraqalpaqstan , 2018. - 160 б. - ISBN 978 - 9943 - 5328 - 1 - 6: 12403 с.

Бул  сөзликте тилимизде кең қолланылатуғын фразеологизмлер орын алған. Ҳәр бир фразеологизмниң мәнисине түсиник берилген,  олардың қолланылыўдағы ҳәр қыйлы формалары,  синонимлери ҳәм  антонимлери  келтирилген.

66.2

Р 65

Реймова  З. А.

            Қарақалпақстан Республикасында  пуқаралардың өзин - өзи  баскарыў уйымларын  кәлиплестириў ҳәм хызметин  жетилистириў мәселелери/ З. А. Реймова;  Пикир  билдириушилер:  К. Умарова,  Ю. Дауменов. -  Нөкис:  Qaraqalpaqstan , 2018. - 100 б. - ISBN 978 - 9943 - 5172 - 7 - 1: 5000 с.

 

 

 

Монографияда  келтирилген жуўмаклар, усыныслар Қарақалпақстан Республикасында  пукаралардың өзин - өзи баскарыў уйымларын хызметин  шөлкемлестириўде мәлим дәрежеде  теориялық - әмелий әҳмийетке ийе.

5 Қар

С 34

Султанов, А.

            Елим деген ер еди: роман/ А. Султанов; Пикир  билдириўшилер:,  М. Нызанов. - Билим: Нөкис , 2018. - 176 б. - ISBN 978 - 9943 - 4446 - 3 - 8: 14800 с.

 

Нәзериңизге усынылып отырған шығарма жазыўшы,  киносценарист  А. Султановтың (  әдебий лақабы Алп Султан) Аллаяр  Қораз улы Досназаровқа бағышланған усындай бийбаха  мийнетлериниң бири. Бул сизлерде улкен кызығыўшылық пайда етип,  қарақалпақ миллий   мәмлекетшилигиниң пайда  болыўы ҳаққындағы  мағлыўматларыңызды еледе  кеңейтеди деген үмиттемиз.

37.23

A 53

Allaniyazov, G. Sh.

            Toqimaqshiliq o'nimleri texnologiyasi ha'm u'skeneleri pani Jipek texnologiyasi   pa'ninen laboratoriya jumislari : Metodikaliq qollanba/ G. Sh. Allaniyazov;  Pikir  bildiriwshiler: I. Turmanov,  B. K. Utepbergenov. -  No'kis:  Bilim, 2018. - 80 b. - ISBN 978- 9943 - 4446 - 7 - 6: 10900 c.

 

Qollanba Jenil sanaat buyimlari konstrukciyasin islew ha'm  texnologiyasi ( toqimashiliq sanaati) ta'lim  bag'dari boyinsha  bilim alip atirg'an studentler ushin arnalg'an.  

85.313.0(5Qar)

E 59

Erejepov A.

            Qaraqalpaq xaliq qosiq ham sazlarinin tariyxi/ A. Erejepov;  Juwapli redaktor: Q. Zaretdinov. -  No'kis: Qaraqalpaqstan , 2018. - 88 b. - ISBN 978 - 9943 - 5171 - 8 - 9: 10000 c.

 

Bul oqiwliqta qaraqalpaq xaliq milliy qosiq ha'm sazlarinin' baqsi  ha'm  sazendeler ta'repinen do'retilip,  atqarilip,  tariyxiy, an'iz,  a'psana waqiyalar menen da'stanlardag'i qosiqlar haqqinda mag'liwmatlardi  avtor dala jaziwlarindag'i baqsi, sazendelerden alingan awizeki  mag'liwmatlarina  ha'm ilimiy dereklerge su'yengen halda mazmunin aship bergen.

38.7

I 70

Imarat ha'm inshaatlardi tiklew texnologiyasi/ X. Yusupov;  Pikir bildiriwshiler: R. Pirmatov,  A. Aytbaev. - No'kis:  Qaraqalpaqstan , 2018. - 124 b. - ISBN 978 - 9943 - 5328 - 2 - 3: 41.950 c.

 O'zbekstan Respublikasi joqari ha'm orta arnawli bilimlendiriw ministrligi

 

Oqiwliq qollanbada sanaat puqara  imarat ha'm inshaatlarin tiklewdin' teoriyaliq  tiykarlari, usillari ha'm jollari berilgen. Arxitektura ha'm  qurilis tarawinda ta'lim alip atirg'an bakalavr studentleri ushin mo'lsherlengen bolip,  quri wshilar ha'm usi bag'darg'a jaqin qa'nigeler de  paydalaniwi mu'mkin.

63.4

Q 94

Qdirniyazov M.-Sh.

            Orta a'sir xorezm arxeologiyasi kulturogenezi/ M.-Sh. Qdirniyazov; Juwapli redaktor: A. X. Berdimuratov. -  No'kis:  Bilim, 2018. - 112 b. - ISBN 978 - 99 43 - 4444 - 8 - 4: 35000 c.

 

Bul oqiwliq Orayliq Aziyanin  rawajlangan ma'deniyat oshaqlarinin' biri Tu'slik  Aral boyi, Xorezm oazisi aymag'indag'i  urbanizaciya oraylari, a'yyemgi, orta a'sir qala arxeologiyasi  kulturogenez ma'selelerine arnalg'an.

81.2-4

P  68

Pirniyazova A.Q.

            Qaraqalpaq tilinin' ja'miyetlik - siyasiy/ A.Q. Pirniyazova;  Juwapli redaktor: S. J. Shinnazarova. - Qaraqalpaqstan: No'kis, 2018. - 56 b. - ISBN 978 - 9943 - 5172 - 0 - 2: 6400 c.

 

So'zlik studentlerdi qaraqalpaq tilinin' ja'miyetlik - siyasiy  terminlerin kiril ha'm  latin imlasinda duris jaziw menen  tanistiradi. Terminler eki jaziw imlasi menen qatar berilgen.

5Qar

T 95

To'remuratov T.

            Qirg'awildin' uyasi: balalar ushin g'urrin'ler/ T. To'remuratov. - No'kis.:  Qaraqalpaqstan , 2018. - 44 b. - ISBN 978 - 9943 - 5173 - 6 - 3: 20117 c.

 

Qirg'awildin' uyasi atli toplam  - avtor T. To'remuratovtin' birinshi   kitab.   Bul  toplamg'a  kirgen gu'rrin'lerdin' barlig'i  da mektep  jasindag'i  balalarg'a arnalg'an.

74.269.0

U 75

Urumbaeva A. N.

            Psixologiyani oqitiw metodikasi: Psixologiyani oqitiw metodikasi/ A. N. Urumbaeva; Juwapli redaktor: Z. Sherimbetova. - Bilim: No'kis, 2018. - 180 b. - ISBN 978 - 9943 - 4446 - 6 - 0: 20000 c.

Insan psixologiyasin biliw,  oni u'yreniw ha'm izertlew a'yyemgi adamlardi qanday qiziqtirg'an bolsa,  bu'gingi kunnin' adamlarin da ko'p oelandirmaqta.Bul  kitaptin' maqseti - bolajaq pedagog - psixologlar ushin tiyisli usinislardi islep shig'iw ha'm olardin' ka'sibine baylanisli kerekli magliwmatlardi  beriw. Bulardin' barlig'i bolajaq pedagog - psixologlar ushin o'z xizmetin sho'lkemlestiriw jumisinda u'lken jardem deredi.

5Qar                                                                                     

Z - 71

Zinatullaev, D.

            Kitap - bizin' dostimiz/ D. Zinatullaev; Pikir  bildiriwshi: J. Shamuratov. - No'kis:  Bilim, 2018 . - 56 b. - ISBN 978 - 9943 - 4446 - 6 - 9: 7284 c.

 

Jas qa'lem iyesinin' qosiqlari kishi  ha'm orta jastag'i balalardin' qizig'iwshiligin arttiriw menen birge  olarg'a ruwxiy aziq boliwi zo'zsiz.D.Zinatullaevtin' a'debiyat maydanindag'i tun'g'ish qa'demine sa't tilep, og'an keleshekte Garezsizlik aspaninda biyik  pa'rwaz tilep qalamiz.

74.268.7

Б 42

Бекмуратова В.

            English  for kids/ В. Бекмуратова; Рецензенты: Ш. Шаниязов,  К. Курбанбаев. - Нукус:  Билим, 2018. - 35 b. - ISBN 978 - 9943 - 4445 - 5 - 3: 19600 c.

Это книга предназначена для использования во  время  уроков и на  дополнительных занятиях  в начальных классах. Учебник представляет  собой углубленный практический курс грамматики  современного   английского языка,  включает в себя  множество   аутентичных  примеров употребления грамматических  явлений и конструкций.

81.2 Рус

Х - 14

Хаджиева Д. Т.

            Структурно - функциональная характеристика  и валентность глагольных словосочетаний/ Д. Т. Хаджиева; Научный редактор: А. М. Кулдашев. -  Нукус:  Qaraqalpaqstan , 2017. - 124 с. - ISBN 978 - 9943 - 5055 - 5 -1: 20100 с.

В монографии определены параметри диахронного  изучения валентности глагольного  словосочетания как  проблемы синтаксиса словосочетания, разработана контекстуальная методика  исследования глагольных словосочетаний: созданы структурные модели глагольных словосочетаний; осуществлён комплексный подход к изучению истории  развития глагольных словосочетательных процессов в языке.Официальный сайт информационно-библиотечного центра Республики Каракалпакстан
© 2009-2018. Информационно-библиотечный центр Республики Каракалпакстан
По всем вопросам обращайтесь по официальному адресу